ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (εφεξής «ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ») σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων και μεριμνά για την προστασία τους σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις (συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού 2016/679, του ελληνικού νόμου 4624/2019 και κάθε άλλου εφαρμοστέου νομικού κειμένου). Η παρούσα πολιτική σας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο η ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και σας παρέχει πληροφορίες για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα ασκήσετε.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Θέση Βόρο, 19600, Μάνδρα Αττικής

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») (π.χ. όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) .

Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων αποτελούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και τα γενετικά δεδομένα, τα βιομετρικά δεδομένα, τα δεδομένα σχετικά με την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου.

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για τον εκάστοτε σκοπό που επιδιώκει ανά περίπτωση. Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά, προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η Επιτροπή:

Προσωπικά δεδομένα ταυτότητας: π.χ όνομα, επίθετο

Προσωπικά δεδομένα επικοινωνίας: π.χ τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά δεδομένα για την κάλυψη κενής θέσης εργασίας π.χ στοιχεία βιογραφικού, συνοδευτικά αποδεικτικά έγγραφα των στοιχείων του βιογραφικού

Προσωπικά δεδομένα για την σύναψη σχέσης εργασίας π.χ όνομα, επίθετο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.

Δεδομένα που συλλέγονται μέσω της χρήσης Cookies: π.χ η διεύθυνση IP

 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων στο πλαίσιο του εκάστοτε σκοπού που επιδιώκει. Ενδεικτικά παρατίθενται οι σκοποί για τους οποίους η ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ επεξεργάζεται προσωπικές πληροφορίες:

Πρόσληψη προσωπικού: Η ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ στο πλαίσιο κάλυψης κενής θέσης εργασίας συλλέγει τα βιογραφικά των υποψηφίων προκειμένου να προβεί στην απαραίτητη αξιολόγηση και να κρίνει ποιος υποψήφιος είναι κατάλληλος για την συγκεκριμένη θέση εργασίας και να προβεί στη σύναψη της σχετικής σύμβασης εργασίας (βλ. Πολιτική διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων Βιογραφικών).

Σύναψη συμβάσεων: Η ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ στο πλαίσιο δράσης της συλλέγει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να συνάψει συμβάσεις που εμπίπτουν σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της

Σκοπός επικοινωνίας: Η ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί τους και να τους απαντήσει σε σχετικό ερώτημά τους καθώς και να ικανοποιήσει αντίστοιχο αίτημά τους.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον υπάρχει τουλάχιστον μία από τις νομιμοποιητικές βάσεις που τίθενται παρακάτω:

Συγκατάθεση: το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς αφού έχει ενημερωθεί πλήρως και με σαφή τρόπο για την εκάστοτε επεξεργασία και για τον εκάστοτε σκοπό. Η σχετική συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Έννομο συμφέρον: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφόσον δεν υπάρχει σοβαρός αντίκτυπος στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

Εκτέλεση σύμβασης: τα προσωπικά δεδομένα τίθενται σε επεξεργασία προκειμένου να εκπληρωθούν συμβατικές υποχρεώσεις.

Νομική υποχρέωση: σε ορισμένες περιπτώσεις τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία για λόγους που νομιμοποιούνται βάσει ισχύουσας νομοθετικής διάταξης.

Ζωτικά συμφέροντα: η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου.

Δημόσιο Συμφέρον: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.

 

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα τίθενται σε επεξεργασία εσωτερικά στην Εταιρεία από το απολύτως απαραίτητο για τον σκοπό αυτό προσωπικό το οποίο τηρεί όρο εμπιστευτικότητας.

Εάν χρησιμοποιήσουμε τρίτο-μέρος προμηθευτή ή εμπορικό συνεργάτη, ο οποίος θα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας, θα έχουμε εξασφαλίσει ότι το τρίτο μέρος που εκτελεί την επεξεργασία για εμάς θα διαθέτει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπως ο νόμος ορίζει και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τη διεκπεραίωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων απέναντί μας και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες που του έχουμε δώσει και για κανέναν άλλο λόγο.

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται τα προσωπικά σας δεδομένα να μεταφερθούν στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές για την υπεράσπιση νομίμων αξιώσεών μας και μόνo για τις περιπτώσεις όπου επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ τηρεί τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων για το εκάστοτε χρονικό διάστημα το οποίο είναι απαραίτητο για να εκπληρώσει τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας καθώς και για να συμμορφωθεί με τις έννομες υποχρεώσεις της.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ μεριμνά ώστε να εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά δεδομένα από παράνομη πρόσβαση και λανθασμένη χρήση. Τα μέτρα που λαμβάνονται αφορούν διαδικασίες προληπτικής ασφαλείας, ελέγχου παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό καθώς και τεχνικών και φυσικών μηχανισμών περιορισμού πρόσβασης.

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΕ/ΕΟΧ

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν αποστέλλονται εν γνώσει μας σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ. Αν γίνει αποστολή δεδομένων σας σε τέτοιες χώρες θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε το επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στην περίπτωση ενημέρωσής μας ή/και υποψίας αποστολής ή επεξεργασίας δεδομένων εκτός ΕΕ/ΕΟΧ εκ μέρους συνεργάτη μας ή τρίτου και στο πλαίσιο διασφάλισης της σύννομης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διερευνήσουμε γρήγορα το γεγονός και θα δράσουμε ανάλογα το συντομότερο δυνατό. Παράλληλα, όπου κρίνεται σκόπιμο και στο πλαίσιο της ορθής άσκησης των δικαιωμάτων σας θα φροντίζουμε να σας ενημερώνουμε για τις παραπάνω ενέργειες με όποιο μέσο η Εταιρεία κρίνει ως πρόσφορο.

 

COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα.

 

Στην Πολιτική cookies αναφέρονται περαιτέρω λεπτομέρειες για τη χρήση των cookies καθώς για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να διαγράψετε ή να εμποδίσετε την αποθήκευση συγκεκριμένων cookies στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας.

 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ως φυσικά πρόσωπα και ως υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν και με ποιον τρόπο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, για ποιον ακριβώς σκοπό συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, ποια προσωπικά δεδομένα τηρούμε για εσάς, για ποιο χρονικό διάστημα αποθηκεύουμε τα δεδομένα αυτά καθώς και για το αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε προσωπικά σας στοιχεία τα οποία είναι ανακριβή ή να συμπληρώσουμε ελλιπή προσωπικά σας στοιχεία.

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον δεν υπάρχει κάποιος λόγος που να δικαιολογεί τη μη διαγραφή εκ μέρους μας.

Δικαίωμα φορητότητας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε δώσει ή να ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε κάποιον άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα περιορισμού: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμούν τυχόν αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να άρετε τη συναίνεση που μας έχετε δώσει οπότε και θα σταματήσουμε την αντίστοιχη επεξεργασία εάν δεν υπάρχουν νόμιμοι και επιτακτικοί λόγοι που να δικαιολογούν την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τα δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε οποιαδήποτε στιγμή μέσω της Αίτησης Άσκησης Δικαιώματος Υποκειμένου των δεδομένων (ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ). Η ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ θα εξετάσει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει σχετικά εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής και επιβεβαίωσης της ταυτότητάς σας, εκτός εάν το αίτημα είναι ασυνήθιστα μεγάλο και περίπλοκο όπου σε αυτήν την περίπτωση, το χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί επιπλέον εξήντα (60) ημέρες οπότε και θα ενημερωθείτε σχετικά.

Η ικανοποίηση του αιτήματός σας είναι κατά βάση δωρεάν. Στην περίπτωση όμως που κάποιο αίτημα είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό μπορεί να επιβληθεί η καταβολή ενός εύλογου τέλους.

Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούμε στην ικανοποίηση του αιτήματός σας και θεωρείτε ότι έχουν παραβιαστεί οι κανόνες περί προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ): Κηφισίας 1-3, Αθήνα / www.dpa.gr, τηλ. 2106475600.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Υπόψιν Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Θέση Βόρο, 19600, Μάνδρα Αττικής, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: data_privacy@anipsotiki.gr

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κατά καιρούς είναι απαραίτητο να προσαρμόζεται το περιεχόμενο των παρόντων πληροφοριών σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση μελλοντικών τροποποιήσεων, θα δημοσιεύσουμε εδώ την τροποποιημένη έκδοση. Εάν μας επισκεφθείτε ξανά, θα πρέπει επομένως να διαβάσετε εκ νέου τις πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων σας.

 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 08/12/2023